باسمه

برای جنبش مردم مصر

هنگام «خشم» ملت بیداد دیده است
وقت شکار «خوک مبارک» رسیده است

خواب ستم‌کننده‌ی فرعون مصر را
آتشفشان خون شهیدان بریده است

از خوشه‌های خشم تو دشمن هراسناک
ز الله اکبر تو جهان در سپیده است

وقت خروش مادر نوزاد داده است
وقت صدای مردم سختی کشیده است

آه و فغان مادر غزه چه زود زود
حلقوم نیویورک و تلاویو گزیده است

هرگز به ظلم تن ندهیم و نداده است
هر کس صدای «روح خدا» را شنیده است

دنیا پر از بشارت اخوان مصری است
وقت ظهور منجی عالم رسیده است

و یهود گفتند: «دست خدا (با زنجیر) بسته است.» دستهایشان بسته باد! و بخاطر این سخن، از رحمت (الهی) دور شوند! بلکه هر دو دست (قدرت) او، گشاده است؛ هرگونه بخواهد، می‌بخشد! ولی این آیات، که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می‌افزاید. و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در زمین، تلاش می‌کنند؛ و خداوند، مفسدان را دوست ندارد.(مائده - 64)